Your browser does not support JavaScript!
辦理報到手續

 

辦理報到手續分類

一、有聘

    ()、專任(臨床)教師   (詳細說明)

    ()、兼任(臨床)教師   (詳細說明)

 

二、無聘書

    ()有研究計畫案號

        1、專任研究助理 (詳細說明)

        2、兼任研究助理暨工讀生  (詳細說明)

        3、共同計畫主持人  (詳細說明)

    ()無研究計畫案號

        1、編制內職工人員  (詳細說明)

        2、約聘人員  (詳細說明)

        3、全職工讀生 (詳細說明)

        4、客座教授  (詳細說明)

        5薪級核定表列兼課兼任教師

 

 

 

 

 

 

瀏覽數